سفارش تبلیغ
صبا

راز موفقیت تحصیلی

موفقیت ها را جذب کنید

    نظر

           

   قانون جذب از اندیشه های شما پیروی می کند بنا براین همواره بر آنچه می خواهید

   تمرکز کنید ، به خواسته هایتان بیاندیشید، خود را درشرایطی مجسم کنید که به اهدافتان

   رسیده اید و لذت می برید. با اندیشه های مثبت امواج قوی و مثبت به کاْئنات ارسال

   کنید تا آنچه را می خواهید جذب کنید.


قانون جذب

    نظر

 

قانون جذب ٍ از اندیشه های شما پیروی می کند بنابر این فقط به ایده آل ها وشرایط دلخواه

بیاندیشید. تمام توجه و تمرکزشما باید بر خواسته هایتان باشد.هدف خود را دقیق مشخص

کنید و به آن متمرکز شوید. 

همواره بیاد داشته باشید آنچه را نمی خواهید در ذهن راه ندهید و به آن فکرنکنید.اگر از

شرایط اکنون خود راضی نیستید ٍ می توانید با تغییر اندیشه ها و باورهایتان شرایط مناسب

را برای خود خلق کنید.

بر آنچه می خواهید تمرکز کرده توانایی های خود را باور کنید ٍ خود را لایق آن بدانید و

سپاسگذار باشید تا آن را در دستان خود ببینید.

اندیشه ها و تصاویر ذهنی اهداف خود را در ذهن داشته باشید و آن را محورکانونی اندیشه

های خود قرار دهید به این ترتیب قانون جذب آن ها را درزندگی شما آشکار خواهد کرد.قدرتمند ترین ارتعاش هستی

    نظر


 بر اساس نظریه های جدید علمی و فیزیک کوانتوم همه چیز در جهان نوعی انرژی است.

 همه ی اشیاء در سطح مولکولی انرژی های در حال ارتعاش هستند.افکار و اندیشه هم

نوعی انرژی در حال ارتعاش است. اندیشه های مختلف دارای طول موج و فرکانس متفاوت

می باشند. ارتعاشات افکار از دقیق ترین و قدرتمند ترین ارتعاش هستی است.

بر اساس قانون جذب اندیشه های شما ارتعاشات مشابه خود را جذب می کنند و به واقعیت

زندگی شما تبدیل می شوند.


همان گونه که شما با انتخاب طول موجهای خاص شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی

را دریافت می کنید. با تغییر طول موج و فرکانس ذهن و اندیشه ی خود میتوانید شرایط

جدیدی را در زندگی خود خلق کنید.

« زندگی شما تجلی اندیشه های شما است.»


نکات کلیدی

    نظر

         

همواره وجه مثبت رویدادها را ببینید و قطب نمای درون خود

را روی شادی و موفقیت تنظیم کنید.

ابزاری مناسب برای تغییر احساسات خود در نظر بگیرید

و با آن شرطی شوید.


معمولاً مدتی طول می کشد تا الگوی ذهنی خود را باز نویسی

کنید عزم راسخ داشته باشید.

کنترل ذهن را بدست بگیرید ُ کنترل ذهن ُ متانت و آرامش را

به همراه خواهد داشت.